Prosedyre


I forkant av rettssaker er det viktig å være godt forberedt, noe som stiller høye krav til advokatens juridiske kunnskaper og evne til å sette seg inn i ulike saksområder, samt evne til å formidle.

Les mer

 Strafferett


Vi har gjennom en årrekke bygget opp et betydelig erfaringsgrunnlag som forsvarere i en lang rekke saker. Vi legger stor vekt på den viktige oppgaven som ligger i å ivareta den enkeltes interesse i saker mot påtalemyndigheten.

Les mer

 Barne- og familierett


Hvor skal barna bo fast, og hvor mye samvær skal de ha med den av foreldrene de ikke bor hos? Disse spørsmålene skaper en rekke konflikter mellom foreldre som går fra hverandre.

Les mer

 Advokatmekling


Det kan ofte være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter.

Les mer