Det er bedre med et magert forlik enn en fet prosess

Et par i møte med advokat

Barnefordeling

Jeg har lang erfaring med prosedyre for domstolen og konflikthåndtering. Som advokatmekler kan jeg bistå parter med å søke utenrettslige løsninger i ulike saker, herunder ved skilsmisse og samlivsbrudd  i tvister om barnefordeling og økonomisk oppgjør.

Det kan ofte være både best og billigst at en konflikt blir løst gjennom mekling, utenfor rettssystemet. Advokater har god trening i å håndtere konflikter. Som privatperson bør du være spesielt oppmerksom på denne formen for konfliktløsning hvis motparten din er en du fortsatt må forholde deg til etter at konflikten er avsluttet. Typiske eksempler er nabokrangler, arbeidstvister og familiekonflikter. I en meklingssituasjon vil du og motparten din få hjelp til å finne løsninger dere begge kan leve videre med.

Advokatmeklerens rolle er å hjelpe til i forhandlingene mellom to, eller eventuelt flere, parter. Dersom partene stiller med egne advokater i tillegg, skal disse bare opptre som rådgivere. Mekleren er med andre ord en nøytral mellommann. I de fleste tilfeller vil partene dele kostnadene til mekler seg imellom. Partene og mekler bør avtale pris for meklingstjenesten på forhånd. Dersom du har krav på fri rettshjelp, vil du få utgiftene til mekling ved advokat dekket i samme utstrekning som utgifter til egen advokat. Tilsvarende vil en rettshjelpsforsikring som hovedregel dekke mekling ved advokat på lik linje med andre advokatutgifter. Her som ved alle andre advokatoppdrag bestemmes kostnadene av hvor tidkrevende og komplisert saken er. Erfaringene viser imidlertid at partene ofte kommer raskere frem til en løsning dersom de velger mekling enn om de lar konflikten gå til domstolsbehandling.

Dermed vil mekling ved advokat ofte være et rimeligere og mer effektivt alternativ enn en rettssak.

Ta kontakt for en gratis og uforpliktende samtale