En mann signerer papirer

Barnebidrag

Les bidragsreglene på nav sine sider: NAVS BIDRAGSVEILEDER

Ektefellebidrag

Er en ektefelles evne til og mulighet for å sørge for et passende underhold blitt dårligere som følge av omsorgen for felles barn eller fordelingen av felles oppgaver under samlivet, kan den andre ektefellen etter ekteskapslovens regler pålegges å betale bidrag. I andre tilfeller kan bidrag bare pålegges dersom særlige grunner taler for det.

Retten skal utmåle bidraget på grunnlag av den bidragsberettigedes behov for bidrag og den bidragspliktiges betalingsevne.

Når særlige grunner taler for det, kan bidrag fastsettes som et engangsbidrag, alene eller ved siden av løpende bidrag.

Bidragsreglene

Les bidragsreglene på nav sine sider: NAVS BIDRAGSVEILEDER