Ungt par med lite barn i solskinn

Daglig omsorg er det samme som barnets faste bosted. Hvis foreldrene ikke blir enige etter samlivsbrudd må domstolene bestemme barnets bosted ut fra hva som er barnets beste.

Barnets beste er en vanskelig problemstilling

Hva som er best for barnet, er en vanskelig problemstilling. Verken loven eller ekspertenes vurderinger kan gi noe fasitsvar. Hvor godt foreldrene samarbeider, har betydelig innvirkning på hvilken løsning som er best for barna. Utviklingen går klart i retning av at foreldre likestilles som omsorgspersoner. Det er en stund siden utgangspunktet var at barna skal bo hos moren.

Vi gir foreldrene følgende råd til hjelp i deres vurdering av hva som er best for barna. Rådene er gitt med utgangspunkt i at begge foreldrene er like godt skikket til å ta seg av barna:

  • Søsken bør som en hovedregel ikke splittes.
  • Barna bør ha fast bosted hos den av foreldrene som gir best samlet familiekontakt.
  • Barnas alder vil som den klare hovedregel telle med i vurderingen.
  • Foreldrene bør legge vekt på hvor barnet er vant til å bo, og da teller både selve boligen og forhold som skolekrets, naboer og venner. Det er generelt enklere å flytte barn før de begynner på skolen enn etter at de har etablert seg i en skolekrets.
  • Barnas tilknytning til både mor og far har stor betydning. Foreldrene bør legge vekt på både hvem av dem som har hatt hovedansvaret for barna mens de bodde sammen, og begges arbeids- og livssituasjon etter samlivsbruddet.

Barna skal høres. Ifølge barnelovens § 31 skal barn over 7 år få si sin mening før det tas beslutninger i spørsmål som har stor betydning for dem, for eksempel hvor de skal bo fast. Samme paragraf i loven fastslår at når barna har fylt 12 år, skal det legges stor vekt på hva de mener i alle spørsmål av betydning for dem.

Retten idømmer normalt ikke delt bosted

Barn skal ha en fast bostedsadresse, også når barnet bor halvparten av tiden hos mor og halvparten av tiden hos far. Foreldrene har ansvaret for den daglige oppfølgningen av lekser, innetider, fritidsaktiviteter osv. når barna bor hos dem.

Foreldre står fritt til å velge en ordning med delt bosted. Men hvis en konflikt om barnefordeling havner i retten, bør begge foreldrene være klar over at retten bare unntaksvis kan idømme delt bosted. Retten kan fastsette løsninger som ligger tett opptil delt bosted, for eksempel at barna bor hos den ene av foreldrene 55 prosent av tiden, og 45 prosent hos den andre.

Økonomiske vurderinger kan enkelte ganger spøke i bakgrunnen i konflikter om samvær og hvor barna skal bo fast. Den av foreldrene barna bor fast sammen med, har en del økonomiske fordeler: Dobbel barnetrygd, mulighet til overgangsstønad i en periode, bidrag fra den andre av foreldrene, samt rett til å bli skattet i skatteklasse 2. Bidraget fastsettes med utgangspunkt i mors og fars inntekt, omfanget av samværet og kostnadene forbundet med barna. Kostnadsnøkkelen er fast og avhenger av barnas alder.

For nærmere info se http://www.advokatenhjelperdeg.no/