3 barn har malt hendene sine og viser de fornøyd frem

Når kan barnevernet overta omsorgen?

Akuttvedtak forutsetter at barnet er uten omsorg for eksempel fordi foreldrene er syke. Hvis det er akutt fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å bli i hjemmet kan barnevernet også gripe inn uten foreldrenes samtykke. Eksempler er typisk alvorlig rus hos foreldrene. Avgjørelsen treffes av barnevernets leder og overprøves av Fylkesnemnda.

Dersom skaderisikoen kan reduseres ved hjelpetiltak eller f.eks plasseres hos en slektning så er vilkårene for å overta omsorgen mot foreldrenes vilje ikke oppfylt.

Klagemulighetene

Alle vedtak som gjelder barnevern kan påklages til Fylkesnemnda. Under klagebehandlingen vil du ha krav på gratis advokatbistand. Vi har bred erfaring innenfor barnevern og bistår deg gjerne i tvister mot barnevernet.

Pass på klagefristene og ta derfor kontakt med advokat så tidlig som mulig.

Dersom du ikke får medhold i klagen kan du anke til tingretten. Også her har du krav på gratis advokatbistand.