En mor løfter sitt barn

Når kan barnevernet igangsette hjelpetiltak ?

Når barnet på grunn av forhold i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det har barnevernet rett og plikt til å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Hvilke hjelpetiltak er aktuelle ?

Barnevernloven har ingen begrensninger. Aktuelle hjelpetiltak kan være støttekontakt, stønad til barnehageplass, avlastning, miljøarbeider, plass på mødrehjem, stønad til fritidsaktiviteter og økonomisk stønad.

Hjelpetiltak må være prøvd før barnevernet kan overta omsorgen

Barnevernlovens utgangspunkt er at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre, og at hjelp primært skal gis i hjemmet. Overtagelse av omsorgen er derfor alltid siste utvei.