Føttene til fire personer på et venterom

Vi har betydelig kompetanse innen hele det trygderettslige området og har gjennom arbeidserfaring i offentlig sektor særlig innsikt i klage-, og ankesaker ovenfor NAV, herunder i saker om yrkesskade, menerstatning, uførepensjon og grunn- og hjelpestønad, samt generelle forvaltningsrettslige spørsmål.

Vi har gjennom årene vunnet frem i et utall saker direkte overfor forvaltningsorganet med omgjøring av vedtak til klientens gunst, og videre vunnet frem i en rekke saker for Trygderetten, se aktuelt.