– klar tale


Liten gutt med hevet pekefinger

Aktuelle saker i nyhetsbildet og nyttig informasjon om rettsregler og rettsavgjørelser.

Følg oss også på vår facebook-side.

Til belysning av de momenter som vektelegges i saker om fast bosted og samvær følger enkelte avgjørelser fra egen praksis, samt avgjørelser fra oppdrag som forsvarer og bistandsadvokat ved ting- og lagmannsrett.

Videre følger kjennelser fra Trygderetten hvor våre klienter har vunnet frem med krav om uførepensjon og ulike ytelser.


201410.24
1

TRR-2005-2643

Spørsmål om rett til uførepensjon. Delvis omgjort. Folketrygdloven §§ 12-5 til 12-7. Den ankende part var en 56 år gammel kvinnelig renholder. Det framgikk av sakens dokumenter at den ankende part hadde en langvarig sykehistorie med flere lengre sykmeldinger på grunn av uttalte smerter m.v. En vurdering gjort ved Rehabiliteringsklinikken X v/lege NN tilsa at man neppe kunne forvente mer en 50 prosent deltakelse i arbeidslivet. Retten sluttet seg til denne vurdering og mente den ankende part var berettiget til halv uførepensjon. Delvis omgjøring.
Henvisninger: Folketrygdloven (1997) §12-5, §12-6, §12-7