201410.24
1

TOSLO-2003-1755

Mann, 22 år, ble frifunnet for å ha sparket og knust speilet på en drosje. Flertallet meddommerne var i tvil om hva som hadde skjedd. Han ble tilkjent saksomkostninger. Mindretallet, rettens formann, fant det bevist at han hadde sparket i speilet.

201410.24
1

LA-2011-114864

I en barnevernsak foretok tingretten full avkortning i den nye prosessfullmektigens salærkrav, ved at det ble foretatt fradrag i salæroppgaven på hele det beløp den tidligere prosessfullmektigen hadde fått utbetalt. Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering at slik avkortning var åpenbart urimelig. Lagmannsretten kom til at det ikke burde foretas avkortning overhodet i denne saken.
Henvisninger: Salærforskriften (1997), §12 | Tvisteloven (2005) §29-3

201410.24
1

TRR-2010-1026

Den rettslige hovedproblemstillingen i saken var om Ap sin tidsbegrensede uførestønad skal beregnes etter garantibestemmelsene for unge uføre. Retten kom til at hovedårsaken til Ap vansker skyldes forhold som var der før 26 års alder og at hennes arbeidsevne var redusert med minst halvparten før hun fylte 26 år i oktober 2002. Da NAV ikke hadde tatt stilling til om arbeidsevnen var nedsatt før Ap fylte 26 år ‘på grunn av en alvorlig og varig sykdom ‘som er klart dokumentert’, måtte vedtaket i saken oppheves og hjemvises for ytterligere utredning. Opphevelse.
Henvisninger: Folketrygdloven (1997) §10-10, §12-9, §12-13

201410.24
1

TRR-2009-1057

31 år gammel kvinne med mangeårige psykiske og andre lidelser hadde fått avslag på sitt krav om å få sin uførepensjon beregnet etter særreglene for unge uføre. Retten viste til fyldig medisinsk dokumentasjon og lang observasjonstid, og fant det dokumentert at hennes lidelse var alvorlig og klart dokumentert allerede før fylte 26 år. Hun var hemmet i yrkeslivet og i dagliglivet, og det ble vist til at hun hadde vært avhengig av hjelp og støtte fra familie og det offentlige hjelpeapparatet for å fungere såpass bra som hun hadde gjort. Omgjøring. Hel omgjøring.
Henvisninger: Folketrygdloven (1997) §3-21

201410.24
1

TRR-2009-290

41 år gammel mann med 100 prosent tidsbegrenset uføreytelse hadde fått avslag på krav om beregning av ytelsen etter særreglene for unge uføre. Avslaget var begrunnet med at vedkommende hadde hatt betydelige inntekter fra yrkesaktivitet etter fylte 26 år. Vilkårene for øvrig ansett oppfylt. Retten viste til at det var store svingninger i vedkommendes inntekter over de aktuelle årene, at det stort sett dreide seg om kortvarige arbeidsforhold hos forskjellige arbeidsgivere med nokså lange opphold mellom hver ansettelse, samt at en betydelig del av inntektene skrev seg fra syke- og rehabiliteringspenger. Sammenholdt med vedkommendes diagnoser, kom retten etter en konkret vurdering til at arbeidsforholdene måtte anses som mislykkede arbeidsforsøk. Hel omgjøring. Hel omgjøring.
Henvisninger: Folketrygdloven (1997) §10-10, §12-13

201410.24
1

TRR-2009-2048

Den ankende part var 55 år og var stomioperert. Hun hadde i tillegg diabetes og hypothyreose. Hun hadde satt frem krav om grunnstønad på grunn av fordyret kosthold ved diett og som følge av slitasje på klær og sengetøy. Retten fant det ikke medisinsk sannsynliggjort at den ankende parts diabetes og hypothyreose gav grunnlag for tilståelse av grunnstønad på grunn av fordyret kosthold ved diett. Hva gjaldt hennes problemer med stomien viste retten til ankesak TRR-2008-2558 hvor det ble vist til at det etter Trygderettens praksis har vært tilstått inntil grunnstønad sats 1 som følge av stomi- og inkontinensproblemer. Retten viste videre til at NAV selv tolker folketrygdloven § 6-3 slik at dokumentasjon av ekstrautgiftene ved kvitteringer eller lignende er hovedregelen, men at der dette ikke er mulig må man foreta en skjønnsmessig vurdering. Slik retten så det hadde vanskelighetene med å dokumentere ekstrautgiftene i form av kvitteringer dels grunnlag i familiens dårlige økonomi og dermed vanskeligheter med i det hele tatt å kjøpe inn de nødvendige artikler. Selv om familien i mange år, sannsynlig nær 20 år, hadde vært sosialhjelpsmottagere kunne retten ikke se at det forelå sosialrapport i saken. Den ankende part hadde nødvendige ekstrautgifter som kunne nå opp til grunnstønad sats 1, men hun måtte etter rettens syn få hjelp til å avklare dette ved utarbeidelse av sosialrapport. Opphevelse.
Henvisninger: Folketrygdloven (1997) §6-3

201410.24
1

TRR-2006-3503

Den ankende parts rehabiliteringspenger var stanset med den begrunnelse at det ikke lenger pågikk aktiv behandling med utsikt til bedring av arbeidsevnen. Retten var ikke enig i dette. Retten viste til psykiatrisk spesialisterklæring i saken hvor det framkom at den ankende part fortsatt var under behandling og retten mente hun derfor fyller vilkårene for fortsatt rehabiliteringspenger. Hel omgjøring.
Henvisninger: Folketrygdloven (1997) §10-8

201410.24
1

TRR-2005-2643

Spørsmål om rett til uførepensjon. Delvis omgjort. Folketrygdloven §§ 12-5 til 12-7. Den ankende part var en 56 år gammel kvinnelig renholder. Det framgikk av sakens dokumenter at den ankende part hadde en langvarig sykehistorie med flere lengre sykmeldinger på grunn av uttalte smerter m.v. En vurdering gjort ved Rehabiliteringsklinikken X v/lege NN tilsa at man neppe kunne forvente mer en 50 prosent deltakelse i arbeidslivet. Retten sluttet seg til denne vurdering og mente den ankende part var berettiget til halv uførepensjon. Delvis omgjøring.
Henvisninger: Folketrygdloven (1997) §12-5, §12-6, §12-7