201410.24
1

LA-2011-114864


LA-2011-114864

Instans Agder lagmannsrett – Kjennelse.
Dato 2011-07-19
Publisert LA-2011-114864
Stikkord Salærforskriften. Avkortning av salærkrav etter salærforskriften § 12. Tvisteloven § 29-3 tredje ledd.
Sammendrag I en barnevernsak foretok tingretten full avkortning i den nye prosessfullmektigens salærkrav, ved at det ble foretatt fradrag i salæroppgaven på hele det beløp den tidligere prosessfullmektigen hadde fått utbetalt. Lagmannsretten fant etter en konkret vurdering at slik avkortning var åpenbart urimelig. Lagmannsretten kom til at det ikke burde foretas avkortning overhodet i denne saken.
Henvisninger: Salærforskriften (1997), §12 | Tvisteloven (2005) §29-3
Saksgang Tønsberg tingrett TTONS-2011-873 – Agder lagmannsrett LA-2011-114864 (11-114864ASK-ALAG).
Parter A (Advokat Jan Aanerød).
Forfatter Lagdommer Erik Holth. Lagdommer Karl-Einar Knudsen. Lagdommer Rune Bård Hansen.

Saken gjelder anke over tingrettens fastsettelse av salær til prosessfullmektig i barnevernsak.

I barnevernsak – hvor A ved stevning 3. januar 2011 til Tønsberg tingrett begjærte rettslig overprøving av et fylkesnemndsvedtak – overtok advokat Jan Aanerød som prosessfullmektig for A medio april 2011. Han ble formelt oppnevnt etter rettshjelpsloven § 21 ved tingrettens brev 2. mai 2011. I brevet ble det presisert at tidligere prosessfullmektig, advokat Stian Mæland, hadde innsendt salæroppgave for utført arbeid med kr 10 181, og at merutgifter ved skiftet av prosessfullmektig måtte dekkes av parten selv, og at skiftet «vil medføre en avkortning i Deres salær tilsvarende den godtgjørelsen advokat Mæland får fra det offentlige.»I prosesskrift 12. mai 2011 meddelte advokat Aanerød at klienten ikke ønsket å forfølge saken videre, og at mor derfor trakk kravet om rettslig prøving. Saken ble deretter hevet ved kjennelse av 13. mai 2011.07.18

Advokat Aanerød innsendte salæroppgave på til sammen kr 19 796. I brev av 16. juni 2011 meddelte tingretten at man vurderte å nedsette salæret skjønnsmessig til kr 8 000. Advokat Aanerød fremsatte innvendiger mot dette ibrev av 1. juli 2011, og avsluttet med å presisere at dersom avkortningen ble gjennomført, var brevet å anse som en anke til lagmannsretten. Tingretten besluttet og nedsette salæret som varslet, og har ved ekspedisjon mottat i lagmannsretten 14. juli 2011 oversendt saken som en ankesak.

Aanerød har anført at hans inntreden ikke påførte det offentlige merutgifter men tvert i mot besparelser, ved hans arbeid med forsvarlig tilråding om at klienten trakk saken. Avkortning skal i utgangspunktet svare til det arbeid som er utført før skiftet fant sted, men det skal utvises et rimelig skjønn, jf. salærforskriften § 12. En avgjørelse om avkortning er åpenbart urimelig sett hen til sakens omfang og kompleksitet. Det å etablere en positiv og trygg dialog med mor var helt avgjørende for å spare henne og barnet for belastningene med en rettssak.

Lagmannsrettens vurdering:

Anken gjelder tingrettens beslutning om å avkorte et salærkrav etter salærforskriften § 12. Lagmannsrettens kompetanse er begrenset etter tvisteloven § 29-3 tredje ledd til å ta stilling til om tingretten har bygget sin beslutning på en uriktig generell lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen eller på at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig.

Tingretten har foretatt avkortning med hjemmel i salærforskriften § 12. Etter denne bestemmelsen skal det som hovedregel foretas skjønnsmessig avkortning i den nye advokats salær. Tingretten har foretatt en full avkortning, ved at det er foretatt et fradrag i salæroppgaven på hele det beløpet tidligere prosessfullmektig hadde fått utbetalt. Slikt sett har tingretten gjennomført det som ble varslet i oppnevningsbrevet, nemlig at «skiftet vil medføre en avkortning i Deres salær tilsvarende den godtgjørelsen advokat Mæland får fra det offentlige.» Det kan derfor synes som om tingretten uten en konkret etterfølgende skjønnsmessig vurdering har foretatt full avkortning. Det er i beslutningen ikke nærmere redegjort for hvorfor tingretten har kommet til full avkortning.

Slik lagmannsretten ser det vil en slik avkortning være åpenbart uforsvarlig eller urimelig. Ved avgjørelser om avkortning etter § 12 må det utvises et rimelig skjønn hvor det blant annet ses hen til sakens omfang og kompleksitet. Lagmannsretten legger til grunn at advokat Aanerød i den korte tiden han fungerte som prosessfullmektig arbeidet svært aktivt for å få sin klient til å trekke saken. Bakgrunnen for dette fremgår av en kjennelse fra tingretten 19. januar 2011 i forbindelse med en begjæring om utsatt iverksettelse av omsorgsvedtaket. I en slik omsorgssak som er reist av barnets mor vil det gjerne være vanskelig for en prosessfullmektig å påvirke klienten, da dette kan by på store menneskelige utfordringer ved kommunikasjonen med barnets mor. Advokaten lyktes imidlertid med å få moren til å trekke saken, og derved oppnådde det offentlige en betydelig økonomisk besparelse. Full avkortning vil etter dette være åpenbart urimelig. Lagmannsretten er under noe tvil kommet til at det ikke bør foretas noen avkortning overhodet i advokatens salær.

Anken har ført frem. Det er ikke nedlagt påstand om erstatning for sakskostnader.

Kjennelsen er enstemmig.

Slutning:

Det foretas ingen avkortning i salærkravet fra advokat Jan Aanerød.