201411.25
1

Styrker barns rett til hjelp

Et lovforslag som skal gjøre det enklere for barnevernet å pålegge hjelpetiltak sendes nå på høring. Formålet med lovendringen er å forbedre situasjonen til barnet og forebygge inngripende tiltak som omsorgsovertakelse.

Nye hjelpetiltak

I høringsnotatet foreslår departementet at det skal kunne pålegges tre nye hovedkategorier av tiltak for en tidsbegrenset periode. Dette forutsetter at frivillige tiltak er forsøkt eller vurdert.

  • Kompenserende tiltak
    Målet er å redusere belastninger hos barnet, i tillegg til å sikre barnet stimulering og deltakelse i aktiviteter. Tiltak vil være opphold i besøkshjem, avlastningstiltak, fritidsaktiviteter, leksehjelp eller bruk av støttekontakt.
  • Omsorgsendrende tiltak
    Målet er å gi foreldre hjelp til å utføre omsorgsoppgavene på en måte som gir positiv utvikling hos barnet. Tiltak vil være ulike former for foreldreveiledning.
  • Kontrolltiltak
    Målet er å kontrollere at barn ikke utsettes for overgrep eller mishandling. Tiltak vil være urinprøver og meldeplikt, f. eks. oppmøte på avtalt sted eller krav til telefonkontakt med barneverntjenesten.

Departementet mener rettsikkerhetshensyn taler for at beslutningsmyndigheten fortsatt bør ligge hos fylkesnemnda, men ber i høringsnotatet om innspill på dette.

Mer tilsyn i hjemmet

I høringsnotatet foreslås det også å senke beviskravet for pålagt tilsyn i hjemmet. I dag kan tilsyn først pålegges når de strenge vilkårene for omsorgsovertakelse er til stede. Med denne endringen får barnevernet mulighet til å iverksette tilsyn i hjemmet før situasjonen er blitt så alvorlig at omsorgsovertakelse er nødvendig.