201904.11
1

Vant frem i Høyesterett – barnevern

Klient fikk medhold i Høyesterett 27. mars 2019, hvor Høyesterett opphevet lagmannsrettens beslutning om å nekte anke fremmet i sak hvor 3 av 4 barn er tilbakeført biologisk forelder.

Vi mener det i saker hvor ett eller flere barn allerede er tilbakeført bør stilles strengere krav for å gå i mot en tilbakeføring. De positive sider knyttet til søsken og relasjonen mellom barn må i større grad inngå i vurderingen av barnets beste. Det må foretas en konkret vurdering av hvilken betydning utelukkelse fra biologisk familie vil ha for barnets egenutvikling på sikt etter hvert som det vokser til. Barn har samme rett til beskyttelse av sitt familieliv som sine foreldre. I tillegg til rettighetene som følger av EMK, som gjelder både barn og voksne, har barn en særlig beskyttelse gjennom barnekonvensjonen (BK). Det følger av BK artikkel 16 at ingen barn skal utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, sin familie, sitt hjem eller sin korrespondanse, eller for ulovlige angrep mot sin ære eller sitt omdømme, jf. Prop. 106 L (2012-2013) pkt. 23.4.

«Søsken er for mange en kilde til vennskap og emosjonell støtte i oppveksten. Søsken vil kunne ha positiv innflytelse på hverandres læring, utvikling og atferd. Dette er forhold som er av betydning også for barn i barnevernet og som det bør legges vekt på. Samvær med søsken vil kunne innebære kontinuitet og bevaring av slektstilhørighet. Samvær og annen kontakt med søsken som de tidligere har levd sammen med i en etablert familie kan derfor være av verdi både ved plasseringer med og uten tanke på senere tilbakeføring. Det er derfor viktig at også barn som av ulike grunner må flytte ut av hjemmet, får mulighet til å bevare og bygge videre på søskenrelasjonen. For mange søsken vil god kontakt og følelsen av den tilhørighet som etableres i barndommen også innebære det å ha en nær relasjon i voksen alder. En god søskenrelasjon kan også være en viktig beskyttelsesfaktor.»

Link HR-2019-596-U: https://lovdata.no/dokument/HRSIV/avgjorelse/hr-2019-596-u?q=HR-2019-596-U