Vil likestille foreldrene til barnas beste

Home Ukategorisert Vil likestille foreldrene til barnas beste
201505.11
1

Vil likestille foreldrene til barnas beste

Pressemelding |Dato: 28.04.2015

For å sikre barna samvær med begge foreldrene, og dempe konflikter mellom foreldrene som rammer barna, vil barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP) likestille foreldrene som omsorgspersoner.

Statsråden foreslår å endre barneloven for å styrke foreldreansvaret, styrke barns samvær med begge foreldrene og hindre samværssabotasje.

Departementet utarbeider nå høringsnotat om forslagene, og dette sendes etter planen på høring i sommer.

– Familiene er forskjellige og har ulike behov, hvor barnas beste alltid skal ha størst vekt og hvor barnas rettigheter skal ivaretas. Foreldrene er likeverdige, og likestilte for barnet. Når foreldre oppfatter seg som likestilte i foreldrerollen, vil det senke konfliktnivået til barnas beste, sier Horne.

Barnets beste skal vektlegges både i lovgivningen og i konkrete foreldretvister. Målet om likestilt foreldreskap innebærer at foreldrene skal ha like muligheter, uavhengig av om de er mødre eller fedre. Den enkelte familie skal sikres muligheter til å velge de løsninger som passer best for dem. Loven bør derfor legge til rette for gode løsninger som oppfyller de ulike familienes varierende behov, hvor barnets beste alltid skal vektlegges og hvor barnets rettigheter ivaretas. Hvert enkelt barn har individuelle behov og trenger en tilpasset omsorgsløsning.

Felles foreldreansvar

– Jeg foreslår felles foreldreansvar som utgangspunkt for alle, også for foreldre som ikke bor sammen når barnet blir født. Begge foreldre bør ha en lik verdi og plass i barnets oppvekst. Jeg vil at begge foreldrene sammen tar avgjørelser om viktige spørsmål som angår barna. Jeg mener felles foreldreansvar vil stimulere til mer kontakt mellom begge foreldrene og barna, sier barneministeren.

Avtalefriheten skal ligge i bunn.

– Jeg er glad for at de fleste foreldre i dag blir enige om bosted og samvær. Det er foreldrene som vet best for sine barn, og det er viktig at barna lyttes til. FNs barnekonvensjon slår fast at barnet har en rett til å si sin mening og at den skal tillegges vekt. Dette hensynet er styrket i barneloven, sier Horne.

Delt bosted

Statsråden sender to forslag om delt bosted på høring. Som det foretrukne alternativet vil statsråden foreslå at delt bosted fremheves i loven ved at dette alternativet nevnes først som noe foreldrene kan avtale. Statsråden ønsker også å høre om delt bosted skal være utgangspunktet i loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet.

– Jeg mener det er viktig å legge til rette for at begge foreldre skal ha mulighet til å være likeverdige omsorgspersoner selv om samlivet oppløses. Det vil kunne virke konfliktdempende dersom begge foreldre opplever at de kan stille likt etter et samlivsbrudd. Det er også et gode for barna, sier Horne.

Flytting med barnet

Spørsmålet om flytting med barnet kan være en kime til konflikt mellom foreldrene. Flytting innenlands kan innebære store endringer i et barns liv og kan virke inn på samvær og kontakt med begge foreldrene.

Statsråden ønsker å sende to forslag om flytting med barn på høring. Ett forslag der dagens ordning forsterkes ved at det innføres meklingsplikt ved uenighet. Det andre forslaget er at foreldre med felles foreldreansvar må være enige hvis barnet skal flytte med bostedsforelder til et annet sted i landet.

– I dag er det den forelderen som bor sammen med barnet som har det avgjørende ordet hvis foreldrene ikke blir enige om at barnet skal flytte. Å bestemme om barnet skal flytte er en så viktig avgjørelse at den bør tas av foreldrene i fellesskap. Spesielt når flytting fører til vesentlige endringer av samværsordningen, sier Horne.

Samværssabotasje – tvangsbot og barnebidrag

– Enkelte samværsforeldre opplever at dagens ordning med tvangsbot ikke fungerer godt nok og at det å hindre samvær ikke får konsekvenser for bostedsforelderen. Derfor foreslår jeg å styrke tvangsbot som virkemiddel, og at reglene i barneloven om tvangsbot skal gjøres mer forståelige og tilgjengelige for den enkelte, sier Solveig Horne.

For å sikre en mer ensartet og effektiv innkreving, foreslår statsråden at Statens innkrevingssentral (SI) overtar ansvaret for innkrevingen av tvangsbøter etter barneloven.

Statsråden foreslår å styrke mulighetene for mekling i saker om tvangsfullbyrdelse. Det gjør hun gjennom forslag om å lovfeste at dommere kan oppnevne en sakkyndig, og/eller be om bistand fra familievernet til å hjelpe partene for å bidra til en frivillig oppfyllelse av samværsavgjørelsen.

– For samværsforelderen kan det oppleves som urimelig å betale fullt barnebidrag der samværet hindres av bostedsforelderen. Jeg ønsker derfor å få innspill fra høringsinstansene om tilbakehold eller trekk i barnebidrag kan være egnet som et nytt sanksjonsmiddel, sier Horne.